ၶေႃႈပွင်ႇၸ်ႂၶႃႈ/တႆး ဝၼ်းၼႆႉ

တွၼ်ႈတႃႇ ဢၢႆႇထီႇတႆး တေလီလိူဝ်ဢွၼ် တွၼ်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယူႇၼိူဝ်မႃႇ ႁဝ်းၶႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ

ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းမႃးပၼ်ႁႅင်း ၿလွၵ်ႉ(ၼွင်ဝူဝ်းၶမ်း)ႁဝ်း မိူဝ်ႈမႃး ႁႂ်ႈပျေႃႇ မိူဝ်ႈမိူဝ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈသိူဝ်းၸ်ႂ ဢေႃႈ

ၶေႃႈပွင်ႇၸ်ႂၶႃႈ/တႆး ဝၼ်းၼႆႉ

တွၼ်ႈတႃႇ ဢၢႆႇထီႇတႆး တေလီလိူဝ်ဢွၼ် တွၼ်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယူႇၼိူဝ်မႃႇ ႁဝ်းၶႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၶေႃႈပွင်ႇၸ်ႂၶႃႈ/တႆး ဝၼ်းၼႆႉ

တွၼ်ႈတႃႇ ဢၢႆႇထီႇတႆး တေလီလိူဝ်ဢွၼ် တွၼ်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယူႇၼိူဝ်မႃႇ ႁဝ်းၶႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၶေႃႈပွင်ႇၸ်ႂၶႃႈ/တႆး ဝၼ်းၼႆႉ

တွၼ်ႈတႃႇ ဢၢႆႇထီႇတႆး တေလီလိူဝ်ဢွၼ် တွၼ်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယူႇၼိူဝ်မႃႇ ႁဝ်းၶႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၶေႃႈပွင်ႇၸ်ႂၶႃႈ/တႆး ဝၼ်းၼႆႉ

တွၼ်ႈတႃႇ ဢၢႆႇထီႇတႆး တေလီလိူဝ်ဢွၼ် တွၼ်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယူႇၼိူဝ်မႃႇ ႁဝ်းၶႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

11/6/62

ၵေႃႉတီႈတေလႆႈပိူင်ႈဢိင်ႇ သုတ်းၸူဝ်းပၢၼ်ၼၼ်ႉ


ၵေႃႉတီႈတေလႆႈပိူင်ႈဢိင်ႇ သုတ်းၸူဝ်းပၢၼ်ၼၼ်ႉ
ပဵၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃႈမႄႈ ၵေႃႉႁူမ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ် လႄႈလုၵ်ႈလၢင်းယဝ်ႉ 


ပႆၸွမ်းၵူၼ်းပဵၼ်ၵၢင် တီႈ​တေပၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ
လီထိသုတ်း မိူၼ်ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ တူၺ်းၵူၼ်း တီႈမီးၸႂ်လီ 
ဢမ်ႇႁၼ်ပုၼ်ႈသူၼ်ႇတူဝ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈၶၢင်ႈၽၢႆႇပူၼ်ႉ
ၽၢႆႇၼႆႉ မီးၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈ​ၶၢဝ်သႂ်သေၸႅၵ်ႇယိုၼ်ႈ
ပၼ်ပၢႆးႁူႉ ပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်ၼၼ်ႉ လီ​သေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ

ဢူၺ်း​ၵေႃႉတီႈလၵ်းလိင်း ၶတ်းၸႂ်ၵူႈလွင်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ႈၽၢႆႇမၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢူၺ်း​ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈ
မိူၼ်ၼင်ႇ ၶတ်း​သေႃးၶိူဝ်းလမ်ႈၸိူၵ်ႈလဵၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ
​ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၢၼ်းႁူႉတူဝ်ၼႆ ​တေၸူမ်ယူႇ​ဢမ်ႇႁၼ်ငဝ်းလၢႆး ဢွၵ်ႇလႆႈလႄႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈတီႈၶတ်း​
သေႃးၶိူဝ်းလမ်ႈၸိူၵ်ႈလဵၵ်း ၸၢတ်ႈပၢၼ်​လႆႈၵွၼ်ႇ

သႅၼ်းတီႈ​တေၸူမ်ယူႇၼႆႉ မွၵ်ႈမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႂ်ႇႁူႉၸၵ်းတူဝ်ၵဝ်ႇလီ ဢမ်ႇၼၼ်ၽွင်းတိုဝ် ဢမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းၽႂ် ဢဝ်ဢူၺ်း​ၵေႃႉပဵၼ်ယႂ်ႇ လိူၵ်ႈပႆသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇꧦတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႃႈမႂ်ႇꧦ တီႈ​တႄႉၵူၼ်းၸိူဝ်းယၢမ်ႈပႆၵႂႃႇမႃး​ပေႃးလိူမ်ႈ
တိုၵ်ႉ​တေဢဝ်ၵူၼ်း​ၵေႃႉၼိုင်ႈ 
ပဵၼ်တၢင်းပႆ ၸိၼမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢူၺ်း​ၵေႃႉ
ႁူမ်ႈၸွႆႈဝူၼ်ႉ မိတ်ႉႁူမ်ႈၵူႈႁိူၼ်း မၼ်း​ၵေႃႈမီး
ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၶၢဝ်းယၢမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ​လႄႈဢၼ်​တေသုမ်းလူင်လၢင်ၼၼ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း

ဢမ်ႇတွၼ်ႉပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းလွတ်ႈꧦလႅဝ်းꧦ ၼႂ်းပၢႆးဝူၼ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇ​လႄႈၸၢင်ႈၸူမ်ႁၢႆ လုၵ်ႉၶိုၼ်ႈၼၢၼ်းလႆႈ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈလႆႈၵူႈၶႅင်ႇၵူၼ်း​ၵေႃႉ​ၶႄႉၶႅင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ​တေၵႂႃႇထိုင်ယိူင်းမၢႆယဝ်ႉ​ၵေႃႈလႆႈ


​ၵေႃႉတီႈ​တေႁူမ်ႈတုၵ်ႉႁူမ်ႈယၢပ်ႇထိုင်တီႈဝႃႈ ... မီးၼမ်ႉတႃႇ 
တႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် ဢမ်ႇမိူၼ် ဢူၺ်း​ၵေႃႉ
ၵူၺ်းၵႃႈ ဝႃႈ ​ၵေႃႉ​တေၵွတ်ႇ​တေႁၵ်ႉ ထိုင်တီႈဝႃႈ မႂ်းထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇ
ၽိုတ်ႇသင်​ၵေႃႈ မၼ်း​တေဢမ်ႇပႅတ်ႈမႂ်း မီးယူႇ ၵူၼ်းလၢႆ​ၵေႃႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢူၺ်း​ၵေႃႉ
ပဵၼ် ​ပေႃႈ ​မႄႈ ​ၵေႃႉႁူမ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ် ​လႄႈလုၵ်ႈလၢင်းၵူၺ်း ​
တေၵွတ်ႇမႂ်းႁၵ်ႉမႂ်းသုတ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ဢိူဝ်ႈ

#ဢူၺ်း​ၵေႃႉ
#ယူႇၽၢႆႇလႆ
#တူၺ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလိုၵ်ႉ
#လူင်းထိုင်ၵၢၼ်ငိုၼ်း​လႄႈ
#ၶၢဝ်းယၢမ်းတီႈ​တေၸူမ်ႁၢႆ ​သေၵမ်း

😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥
ပꨯꨅြမ္းꨀူꨓ္းပꨱꨓ္ꨀꨤင္ တီꨳ​ေတပꨓ္ꨕြꨓ္းလီ တꨣꨲတူဝ္ꨀဝ္ꨲ
လီထိသုတ္း မိူꨓ္ꨡꨤꨓ္ꨲလိꨀ္ꨳ တူꨉ္းꨀူꨓ္း တီꨳမီးꨅꨮ္လီ 
ꨡမ္ꨲꨟꨓ္ပုꨓ္ꨳသူꨓ္ꨲတူဝ္ ꨡမ္ꨲꨁဝ္ꨳꨁꨤင္ꨳꨕꨤꨯꨲပူꨓ္ꨵ
ꨕꨤꨯꨲꨓꨯꨵ မီးꨅꨮ္ꨕိူꨀ္ꨲꨅိုꨓ္ꨳ​ꨁꨤဝ္သꨮ္ေသꨅꨰꨀ္ꨲယိုꨓ္ꨳ
ပꨓ္ပꨤꨯးꨟူꨵ ပꨓ္တင္းꨟꨓ္ထိုင္ꨓꨓ္ꨵ လီ​ေသပိူꨓ္ꨳယဝ္ꨵ

ꨡူꨉ္း​ေꨀꨣꨵတီꨳလꨀ္းလိင္း ꨁတ္းꨅꨮ္ꨀူꨳလြင္ꨳꨟꨮ္ꨳꨁဝ္ꨳꨕꨤꨯꨲမꨓ္း ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ ꨡူꨉ္း​ေꨀꨣꨵꨅိူဝ္းꨓꨯꨵ ꨅꨤင္ꨳ
မိူꨓ္ꨓင္ꨲ ꨁတ္း​ေသꨣးꨁိူဝ္းလမ္ꨳꨅိူꨀ္ꨳလꨱꨀ္းꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ
​ေပꨣးꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨓꨤꨓ္းꨟူꨵတူဝ္ꨓꨯ ​ေတꨅူမ္ယူꨲ​ꨡမ္ꨲꨟꨓ္ငဝ္းလꨤꨯးꨡြꨀ္ꨲလꨯꨳꨬလꨳꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲလꨯꨳတီꨳꨁတ္း​
ေသꨣးꨁိူဝ္းလမ္ꨳꨅိူꨀ္ꨳလꨱꨀ္း ꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္​လꨯꨳꨀြꨓ္ꨲ

သꨰꨓ္းတီꨳ​ေတꨅူမ္ယူꨲꨓꨯꨵ မြꨀ္ꨳမိူဝ္ꨳꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲပꨮ္ꨲꨟူꨵꨅꨀ္းတူဝ္ꨀဝ္ꨲလီ ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ꨕြင္းတိုဝ္ ꨡမ္ꨲထြမ္ꨲꨀꨮꨤမ္းꨕꨮ္ ꨡဝ္ꨡူꨉ္း​ေꨀꨣꨵပꨱꨓ္ယꨮ္ꨲ လိူꨀ္ꨳပꨯသꨱꨓ္ꨳတꨤင္းမꨮ္ꨲꧦတီꨳꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲဝꨣꨳမꨮ္ꨲꧦ တီꨳ​ꨬတꨵꨀူꨓ္းꨅိူဝ္းယꨤမ္ꨳပꨯꨀꨮꨣꨲမꨣး​ေပꨣးလိူမ္ꨳ
တိုꨀ္ꨵ​ေတꨡဝ္ꨀူꨓ္း​ေꨀꨣꨵꨓိုင္ꨳ 
ပꨱꨓ္တꨤင္းပꨯ ꨅိꨓမ္းသꨱꨓ္ꨳတꨤင္း ꨡူꨉ္း​ေꨀꨣꨵ
ꨟူမ္ꨳꨅြꨯꨳဝူꨓ္ꨵ မိတ္ꨵꨟူမ္ꨳꨀူꨳꨟိူꨓ္း မꨓ္း​ေꨀꨣꨳမီး
ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ လြင္ꨳꨀꨤꨓ္သိုဝ္ꨵꨁꨤꨯꨁꨤဝ္းယꨤမ္းတူဝ္ꨀဝ္ꨲ ​ꨬလꨳꨡꨓ္​ေတသုမ္းလူင္လꨤင္ꨓꨓ္ꨵ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨀူꨉ္း

ꨡမ္ꨲတြꨓ္ꨵပိုတ္ꨲသꨱꨓ္ꨳတꨤင္းလြတ္ꨳꧦလꨰဝ္းꧦ ꨓꨮ္းပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵတူဝ္ꨀဝ္ꨲ​ꨬလꨳꨅꨤင္ꨳꨅူမ္ꨟꨤꨯ လုꨀ္ꨵꨁိုꨓ္ꨳꨓꨤꨓ္းလꨯꨳ မိူဝ္ꨳꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲလုꨀ္ꨵꨁိုꨓ္ꨳလꨯꨳꨀူꨳꨁꨰင္ꨲꨀူꨓ္း​ေꨀꨣꨵ​ꨁႄꨵꨁꨰင္ꨲꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ​ေတꨀꨮꨣꨲထိုင္ယိူင္းမꨤꨯယဝ္ꨵ​ေꨀꨣꨳလꨯꨳ

☺☺☺☺☺☺☺☺
​ေꨀꨣꨵတီꨳ​ေတꨟူမ္ꨳတုꨀ္ꨵꨟူမ္ꨳယꨤပ္ꨲထိုင္တီꨳဝꨣꨳ ... မီးꨓမ္ꨵတꨣꨲ 
တꨰပ္းတတ္းသꨱꨓ္ꨳꨅꨮ္ ꨡမ္ꨲမိူꨓ္ ꨡူꨉ္း​ေꨀꨣꨵ
ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ ဝꨣꨳ ​ေꨀꨣꨵ​ေတꨀြတ္ꨲ​ေတꨟꨀ္ꨵ ထိုင္တီꨳဝꨣꨳ မꨮ္းထူပ္းလြင္ꨳယꨤပ္ꨲ
ꨕိုတ္ꨲသင္​ေꨀꨣꨳ မꨓ္း​ေတꨡမ္ꨲပꨰတ္ꨳမꨮ္း မီးယူꨲ ꨀူꨓ္းလꨤꨯ​ေꨀꨣꨵꨀူꨉ္း ꨡမ္ꨲꨅꨮ္ꨳꨡူꨉ္း​ေꨀꨣꨵ
ပꨱꨓ္ ​ေပꨣꨳ ​ꨬမꨳ ​ေꨀꨣꨵꨟူမ္ꨳꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္ ​ꨬလꨳလုꨀ္ꨳလꨤင္းꨀူꨉ္း ​
ေတꨀြတ္ꨲမꨮ္းꨟꨀ္ꨵမꨮ္းသုတ္းꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္ꨡိူဝ္ꨳ

#ꨡူꨉ္း​ေꨀꨣꨵ
#ယူꨲꨕꨤꨯꨲလꨯ
#တူꨉ္းꨅꨮ္ꨟꨮ္ꨳလိုꨀ္ꨵ
#လူင္းထိုင္ꨀꨤꨓ္ငိုꨓ္း​ꨬလꨳ
#ꨁꨤဝ္းယꨤမ္းတီꨳ​ေတꨅူမ္ꨟꨤꨯ ​ေသꨀမ္း

29/5/62

6/12/61

6 တင်းယၢမ်း/(ဢႃႇၵျၢင်ႉ)လႄႈၽူႈယိင်းၼႂ်းၾၼ်ၽူႈၸၢႆႈၶႂ်ႈလႆႈမႃးပဵၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉသေပိူၼ်6 တင်းယၢမ်း/(ဢႃႇၵျၢင်ႉ)လႄႈၽူႈယိင်းၼႂ်းၾၼ်ၽူႈၸၢႆႈၶႂ်ႈလႆႈမႃးပဵၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉသေပိူၼ်ႈ


႑ ၽူႈယိင်းတီႈမေႃႁူႉဝႃႈပဵၼ်တီႈၼပ်ႉထိုဝ်ၼပ်ႉယမ်
ဢီႈသင်တီႈလႆႈမႃးငၢႆႈꧦၽူႈၸၢႆးဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈႁၼ်ၵႃႈၶၼ် ၵွပ်ႈၼၼ်သၢဝ်ꧦၼႂ်းၾၼ်
ၽူႈၸၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈယိင်းတီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်မေႃၵူဝ် လႄႈၼပ်ႉယမ်  လႄႈႁႂ်ႈၼပ်ႉထိုဝ်
ၸွမ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇတၢပ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်ၵႂၢမ်းသင်ႇၵေႃႈမေႃႁူႉၵူၺ်း  တေလႆႈလုမ်းလႃးႁႂ်ႈလီ
ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈၽူႈယိင်းတီႈလီလုမ်းလႃးဝႆႉႁႂ်ႈလီ။


႒ ၼၢင်းယိင်းတီႈလုမ်းလႃးတူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈလႄႈလုမ်းလႃးၶဝ်လႆႈ
ၽူႈၸၢႆးလႆႈၸႂ်ၼၢင်းယိင်းလုမ်းလႃးၶဝ်လႆႈလႄႈလုမ်းလႃးတူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်
ၵၢၼ်တီႈႁိူၼ်း ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈႁိူၼ်း  လႄႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ယူႇတႃႇသေႇ  ဢမ်ႇပွႆႇႁႂ်ႈတူဝ်
ၵဝ်ႇသဝ်ႈမွင် ႁူမ်ႈပႃးလုမ်းလႃးၶဝ်လႆႈလီ ၸိူင်ႉၼႆလႄႈၽူႈၸၢႆးတေႁၵ်ႉတႃႇသေႇ။  ၶဝ်ႈလဵၼ်ႈၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်လႆႈ
ၽူႈၸၢႆးၵူႈၵေႃႉၵဝ်ႇယွၼ်းတီႈၵေႃႉႁၵ်ႉၶဝ် ႁႂ်ႈလဵၼ်ႈၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်လႆႈ ၵွပ်ႈဝႃႈၵၢပ်ႈပၢၼ်
ၼႆႉ ပၼ်ႁႃႁဵတ်းႁႂ်ႈၵေႃႉႁၵ်ႉၵၼ်ပွႆႇပႅတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၵမ်ႉၼမ်  ၽၢႆႇၽူႈၸၢႆးတိတ်းၸပ်းဢူၺ်းၵေႃႉ
ၼမ်လိူဝ်ပူၼ်ႉၵႂႃႇ ၵွပ်ႈၼၼ်ထႃႈၵေႃႉႁၵ်ႉၶွင်ၶဝ် ၶဝ်ႈၵၼ်လႆႈၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉၶွင်ၶဝ်လႆႈၵေႃႈ
လီတႄႉꧦယဝ်ႉ  ႁၢင်ႈလီၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း
ၽူႈၸၢႆးၵူႈၵေႃႉ လႆႈၸႂ်ၶွင်ႁၢင်ႈလီႁၢင်ႈငၢမ်း ယွၼ်ၼၼ် ထႃႈၶဝ်လႆႈၸႂ် ၼၢင်းယိင်းတီႈႁၢင်ႈလီတႃႇ
သေႇ။ ထႃႈယူႇၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ယႃႇပွႆႇႁႂ်ႈလွတ်ႈလႃႈꧦ မိူၼ်ၼင်ႇဢမ်ႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈႁၢင်ႈၽၢင် မုၼ်ႈၽွင်
သင်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း ၵဝ်ႇသဝ်ႈမွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ  ၽူႈၸၢႆးၵေႃႈတေဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လေႃႇ ။ ႁႂ်ႈပေႃးႁၢင်ႈၽၢင်
လီယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၶဝ်တေလႆႈသူၼ်ၸႂ်သူၵေႃႉလဵဝ်ယဝ်ႉ။  ၼၢင်းယိင်းတီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမုင်ႉႁေႃၵုမ်ႉၸႂ်လႆႈမိူဝ်ႈႁၼ်
မၼ်ႈၸႂ်လႆႈလႃႈ လွင်ႈတႃႇၽူႈၸၢႆးမုင်ႈမွင်းသေပိူၼ်ႈ သေလႄႈႁွင်ႉပႃးၵၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼႂ်း
မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ၵေႃႈၵုမ်ႉၸႂ်ႁၢၼ်ႉၸႂ် ၊ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်မေႃႁူႉထိုင်ဝႃႈ လိူၵ်ႈႁၵ်ႉၵူၼ်း ဢမ်ႇၽိတ်း လႄႈယိင်းၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈၽွမ်ႉမႃးပဵၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၶွင်ၶဝ်  ၽူႈယိင်းတီႈႁၵ်ႉၶဝ် ၵူၺ်းပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ပၼ်ၶဝ်
လွင်ႈႁပ်ႉတၢင်းႁၵ်ႉ တီႈၵေႃႉႁၵ်ႉ ၼပ်ႉဝႃႈပဵၼ်ပုၼ်ႈၼိုင်ႈ ၽူႈၸၢႆးၶႂ်ႈလႆႈတီႈၵေႃႉႁၵ်ႉ သၢဝ်ၼႂ်း
ၾၼ်ၶွင်ၶဝ်ယဝ်ႉ။  ပဵၼ်ၽူႈယိင်းတီႈၽွမ်ႉယိုၼ်ႈႁႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၵ်ႉၶဝ် လႄႈၶႂ်ႈယူႇၸွမ်းၶဝ်
ၵူၺ်း ဢမ်ႇပွင်ႇဝႃႈ တေလႆႈယူႇၸွမ်းၵၼ်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း မီးၶၢဝ်းယၢမ်းသုၼ်ႇတူဝ်ပၼ်ၵၼ်
ၸိူဝ်းၼႆႉၽွင်ႈ ။


8/11/61

လိၵ်ႈတႃႇဢၢၼ်ႇယၢမ်းၸႂ်တူၵ်း


လိၵ်ႈတႃႇဢၢၼ်ႇယၢမ်းၸႂ်တူၵ်း

1. ဝၼ်းꧦၼိုင်ႈ လိူင်ႈၸဵပ်းၸႂ် ၼႂ်းၾဝ ၼၼ်ႉ
တေပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၶိုၼ်းယူႇ။ ယုမ်ႇယမ် ႁတ်းꧦႁၼ်ꧦလႃႈ

2. ၵူၼ်းၸိူဝ်း ၶီႇၵႄႉ ႁဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇသူၼ်ၸႂ်ၶဝ်လႃႈ။
ၵွပ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁူႉဝႃႈ ႁဝ်းၵဵင်ႇ/ၵျၢင်ႇလိူဝ်ၶဝ်ယဝ်ႉ။

3. ယႃႇၸပ်းၸႂ်သႂ်ႇၸႂ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇဝႆႉ ၵႃႈၶၼ်ႁဝ်း
ၼင်ႇယွင်ႇꧦမႃႈꧦယူႇ။ ၶၢဝ်းႁိုင်မႃးၵေႃႈ ၵႃႈၶၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ
တေလိုမ်းမၼ်ၵူၺ်း။

4. တၢင်းၸူမ်းသိူဝ်း ၼႂ်းၾဝႁဝ်း ၽႂ်လႆႈႁပ်ႉၽွင်ႈ ၊ ၽႂ်သမ်ႉ
ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၽွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လီႁူႉလႄႈလမ်ႇလွင်ႈတႄႉၶႃႈ ။

5. ၵူၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ်တုၵ်ႉ/ၶၢၼ်ၸႂ်ၸွမ်း ၾဝႁဝ်း ႁႂ်ႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈသေ၊
တင်းၵတ်းယဵၼ်ၵေႃႈတူၵ်းၼႂ်းမိုဝ်းႁဝ်းၵူၺ်း။

6. ၵူၼ်းထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ႁဝ်းပဵၼ်ၸိုင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈ။
တူဝ်ႁဝ်းၶိုၼ်းႁၼ်တူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ယဝ်ႉ။

7. တူဝ်ၵဝ်ႇ ႁၵ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇတႃႉ။ လုမ်ႈၾႃႉတင်းမူတ်းႁၵ်းႁဝ်းၵေႃႈ
ပေႃးတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇႁၵ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢိုပ်းႁၵ်ႉဢမ်ႇၵၢတ်ႈ။

8. ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁၼ်ပိူင်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၽိတ်းမေႃး မီးယူႇၵူႈတီႈ ၊
တေဢဝ်ပႄႉပူၼ်ႈၶဝ် ယႃႇမီးၼႂ်းၸႂ်။

9. တူဝ်ႁဝ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၵူၺ်းၼႆ ႁႅင်းၸႂ်ယႃႇတူၵ်းလႃႈ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်း
ဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်း ၶႂ်ႈၵဝ်းယႃႉ တီႈႁဝ်း တိုၼ်းမီးယူႇ။

10. ပေႃးတူဝ်ႁဝ်း ဢမ်ႇၶႂၢင်ႉပၼ် ၽႂ်ၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ
ၸႂ်ႁဝ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီး ။

11. ယူႇၵႂႃႇႁႂ်ႈ မူၼ်ႈꧦသိူဝ်းꧦလႃႈ။ ပၼ်ႁႃၼိူဝ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၵဵဝ်ႇ။

12. ၵႃႈၼင်ပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၸွႆႈလိူဝ်ပၼ်။ ၸွႆႈလိူဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းလိူဝ်ႁႅင်းႁဝ်း။
တင်းၸွႆႈလိူဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးသင် (ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း ) ၼႆႉ ႁဝ်းတေၶိုၼ်းႁၢၼ်ႉၸႂ်
ဝၢႆးလိုၼ်းလႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈတေပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်မၼ်းထႅင်ႈ။

13. ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးၵေႃႉၶႂ်ႈယိုၼ်ႈမႅင်ႇ မႅင်ႇပၼ်လႃႈ။ ၵူၺ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ ယႃႇပႅတ်ႈꧦသေ။

14. ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၽွင်ႈ။ ၵၢၼ်ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ တူဝ်ႁဝ်း ပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇ/ၵူၼ်းလူင်
လႄႈ ၾဝၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ လႆႈ ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ။

15. မိူဝ်ႈမီး ပၼ်ႁႃၸွမ်းၽႂ်သေၵေႃႉꧦ ၊ ၶိုၼ်းဝူၼ်ႉတူၺ်းဝႃႈ လမ်ႇလွင်ႈ လွင်ႈယႂ်ႇ ၵႃႈႁိုဝ်။
ဢၼ်ဢမ်ႇၸိူဝ်ႈ မၢင်ဢၼ်ၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸႂ်ဢမ်ႇလီ တေႃးသဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဝႄႈပၢႆႈ
ပႅတ်ႈမၼ်းႁေ။

16. မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵုမ်ႇဝူၼ်ႉ ပၵ်းၸႂ်ၼိူဝ် လွင်ႈၸဵပ်းၵႅၼ်း ၊ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၸဵပ်း
ၵႅၼ်းယူႇၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈႁၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ် ၽိုၵ်းပိုၵ်ႉသွၼ်ၼႆ ၸင်ႇလူမ်ၸႂ်ယဝ်ႉ။

17. ၶၢဝ်းယၢမ်း မၼ်းမီးပူတ်းꧦၶၢတ်ႇꧦဝႆႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်
ၾဝ လွတ်ႈလႆႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလီသုမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉ။
ၼပ်ႉယမ်သေ
ပိၼ်ႇ
ၾႃၶွၼ်း


23/10/61

19 ၶေႃႈဝူၼ်ႉႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်

19 ၶေႃႈဝူၼ်ႉႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၢၼ်ႇလၢႆၵမ်းၵေႃႈဢမ်ႇမိူဝ်ႇ

1. ယႃႇၵူဝ် တႃႇတေႇတင်ႈမႂ်ႇ လႄႈယႃႇဢၢႆ သၢႆတႃၽႂ် မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉမီး လူမ်းထူၺ်းၸႂ်ၸွမ်းႁူးၶူၼင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇ

2. တၢင်ႇၵေႃႉဢမ်ႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၼႃႈၶီတၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵွၼ်ႇ

3. မၢၼ်ႇၸမ်ႈ (ၵႅဝ်ႈၸမ်ႈ ?) ဢမ်ႇယၢမ်ႈထၢင်ႇလဵၵ်ႉၽႂ် ၵူၺ်းမီးယူႇ ၵူၼ်းၵေႃႉဢမ်ႇမၼ်ႈၸႂ်ထၢင်ႇလဵၵ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း

4. ၵူၼ်းလၵ်းလႅမ်ဢမ်ႇ​ပႄႉယုင်ႈယိမ်ၵၼ် ၵူၼ်းလၵ်းလႅမ်ၵူၺ်း ဢွၵ်ႇႁၢင်ၵႆၵၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ​တေႇ

5. ၵူၼ်းတီႈၸႂ်ႉၾဝမီးၵႃႈၶၼ်​ၵေႃႈ ၵေႃႉတီႈလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၶႆႈႁဵတ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လႆႈ
    ႁဵတ်းတီႈဢၼ်တၢင်ႇ​ၵေႃႉၶဝ်ႁႂ်ႈႁဵတ်း​လႄႈႁဵတ်း

6. ယႃႇပေပဵၼ်ၵဵင်ႇ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ် လီမိူၼ်ၵူၼ်းသမ်မတႃႇၵူႈၸိူဝ်း ဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ် လႄႈဢမ်ႇႁၼ်ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်

7. ႁႂ်ႈတူၺ်းပၼ်ႁႃမိူၼ်ၼင်ႇမဵတ်ႉသၢႆး ထိုင်တီႈမၼ်းတေၼမ်လိူဝ်ၵေႃႈ ၵူၺ်းမဵတ်ႉမၼ်းလဵၵ်ႉꧦဢွၼ်ႇꧦၵူၺ်း

8. ၽႂ်ၶႆႈထၢင်ႇလဵၵ်ႉႁဝ်းၵေႃႈ ပွႆႇၶဝ်ထၢင်ႇလဵၵ်ႉသေ ၵူၺ်းလီဢၢၼ်ႇၸပ်းသူပ်းၸပ်းၸႂ်ဝႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇလဵၵ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇ

9. ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ် တေႃႇၼင်ႇၵူၼ်းငိူဝ်ႈငဝ်ႈၶဝ် တင်းၵဵင်ႇၼႂ်းမၢင်လိူင်ႈ/လွင်ႈ လႄႈတေႃႈၼင်ႇၵူၼ်းလၵ်းလႅမ်ၶဝ်    
            တင်းငိူဝ်ႈငဝ်ႈၼႂ်းမၢင်လိူင်ႈ/လွင်ႈ

10. ဢမ်ႇမီးသင်တေသုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလိူဝ်ၵႂႃႇ ဝူၼ်ႉတႃႇတေမႄးၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းလင် ပူၼ်ႉမႃး

11. ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးသင်တူၵ်းလိုၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵႂႃႇ တီႈတေႁဵတ်းတင်းၶႆႈပဵၼ်ၾၼ်/ယိူင်းမၢႆၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

12. ၵေႃႉဢမ်ႇယၢမ်ႈတွင်ႉမႆႈ/ၶႆႈၵိၼ် ၶဝ်ႈ ၶဝ်တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူႉၸၢၵ်းၼမ်ႉဝၢၼ်မၼ်း

13. ၼႃႈၵၢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ/ဢွင်ႇမၢၼ် လႄႈဢၼ်တူၵ်းသုမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဝၢၼ်ႁွမ်တႃႇသေႇ

14. ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူင်ၾဝၵူၼ်းၵေႃႈ ၵၢၼ်မုင်ႈမွင်း ယႃႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ ထႃႈဝႃႈပႂ်ႇလႆႈ ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈတဵမ်တီႈ
လိူင်ႈတၢင်းၵူၼ်းသေၵေႃႉꧦ ဢၢပ်ႈပဵၼ်လိူင်ႈၶွင်ၵူၼ်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇယၢင်ႈပႆ
တူၺ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိုၼ်းတေဢမ်ႇႁူႉလႆႈဝႃႈ တၢင်းၼႃႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

15. ပၼ်ႁႃၵူႈလိူင်ႈယူႇတူဝ်ႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ယိၼ်းလီၸွမ်းၵူႈပိူင်တီႈလႆႈမႃး လႄႈယွမ်းႁပ်ႉၵူႈပိူင်မၼ်းလုသုမ်းၵႂႃႇ

16. ဝၢႆးၾႃႉၾူၼ်တူၵ်းယဝ်ႉ ၾႃႉၵၢင်ႁၢဝ်တိုၼ်းၸိုၼ်ႈပၢင်ႇတႃႇသေႇ

17. ၵူၺ်းမီးဝၼ်းၼႆႉတီႈမီးၵႃႈၶၼ် ဢမ်ႇမီးဝၼ်းၼႃႈ လႄႈဝၼ်းလင်

18. ၵူၼ်းႁဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈလီမေႃလီၵဵင်ႇၵူႈလိူင်ႈ ၵူၺ်းလီမူၼ်ႈသိူဝ်းၸႂ်ၸွမ်း ၵၢၼ်တီႈလႆႈႁဵတ်း

19. ႁူဝ်ၸႂ်ၶွင်ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းဢမ်ႇလႆႈယူႇတီႈယိူင်းမၢႆ မၼ်းယူႇတီႈတူဝ်ထူပ်းၸွမ်းတၢင်းၵမ်ႉပႃႈၼမ်

21/10/61

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

12/9/61

ပိုၼ်ႉႁူႉသၢင်ႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး


ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ 
ပိုၼ်ႉႁူႉႁူႉသၢင်ႈတႆး  
(ၸဝ်ႈၶူးသီရိထမ်မဝဵင်းဢိၼ်း)

28/8/61

မႄးႁၢင်ႊ Facebook ႁႂ်ႈပိၼ်ႇ ၽႃႇသႃ တီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁူႉ

13/8/61

လၢႆးလၢႆႈၽႃႇသႃႇ ၸူး ၽႃႇသႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁူႉ/ပွင်ႇၸႂ်


လၢႆးလၢႆႈၽႃႇသႃႇ ၸူး ၽႃႇသႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁူႉ/ပွင်ႇၸႂ်
ၸႂ်ႉလႆႈတင်းၼိူဝ်ၶွမ်း လႄႈ ၾူၼ်း ၶႃႈ